JUAL BELI


1) PENGERTIAN JUAL BELI

 Jual beli secara etimologi ialah menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain
 Jual beli secara terminologi menukar harta dengan harta dengan cara tertentu yang berdasarkan pada firman allah, yang artinya:
“Allah mengahalalkan jual beli”
Read the rest of this entry

Iklan